Board of Directors

Directors

As of January 1 2023

Representative Director
Chairman of the Board
 • Makio Tanehashi

Representative Director
President & Chief Executive Officer
 • Hitoshi Nomura

Representative Director
Senior Managing Executive Officer
 • Katsuhito Ozawa

 • Akira Izumi

Director
Senior Managing Executive Officer
 • Hideshi Akita

Director
Managing Executive Officer
 • Takeshi Jinbo

Director
 • Kengo Fukui

 • Hisatoshi Kato

External Director
 • Shuichi Hattori

 • Yoshimitsu Onji

 • Takeo Nakano

 • Yumiko Kinoshita

Audit and Supervisory Board Members

As of January 1 2023

Audit & Supervisory Board Member
 • Kouji Kawakubo

 • Takashi Yoshino

Audit & Supervisory Board Member (Independent)
 • Takao Yamaguchi

 • Sayaka Hieda

Managing Officers

As of January 1 2023

President & Chief Exective Officer Hitoshi Nomura
Senior Managing Executive Officer Katsuhito Ozawa
Akira Izumi
Hisayoshi Kato
Hideshi Akita
Managing Executive Officer Takeshi Jinbo
Shinjiro Kobayashi
Hiroshi Takahashi
Fumio Tajima
Managing Officer Satoshi Eida
Nobuyoshi Takahashi
Masayuki Okubo
Kazuki Sugise
Yusuke Mishima
Katsuhiko Tamai
Shigeru Sabayashi
Hiroto Fukui
Kenji Sugaya
Yuichi Kawazoe
Yutaka Onuma
Yuji Araki
Satoru Kondou